• Tiếng Việt
  • English

3 nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ – Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ

24/09/2020 Proateco Tin tức,

Ngày 22/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ. Trong đó, đã quy định rõ ràng các nguyên tắc cơ bản của nguyên kiểm toán nội bộ.

Theo nghị định số 05/2019/NĐ-CP, kiểm toán nội bộ tại các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp cần phải tuân thủ những nguyên tắc cơ bản sau:

Thứ nhất, về tính độc lập

Người làm công tác kiểm toán nội bộ không được cùng đảm nhận các công việc của nhóm đối tượng kiểm toán nội bộ. Bên cạnh đó, đơn vị cần cam kết rằng kiểm toán nội bộ không chịu bất kì sự can thiệp nào khi thực hiện nhiệm vụ làm báo cáo và đánh giá.

Thứ hai, về tính khách quan

Khi kiểm toán nội bộ, người làm công tác kiểm toán nộ bộ phải đảm bảo tính khách quan, trung thực và chính xác cũng như tính công bằng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

Thứ ba, tuân thủ pháp luật

Phải tuân thủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về vấn đề kiểm toán nội bộ

Trên cơ sở nội dung thu thập được từ các hoạt động kiểm tra và đánh giá tư vấn, người kiểm toán nội bộ sẽ đưa ra các đảm bảo mang tính khách quan và độc lập cùng nhiều khuyến nghị về những nội dung:

  • Hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị đã được thiết lập và vận hành một cách phù hợp nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro của đơn vị;
  • Các quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của đơn vị đảm bảo tính hiệu quả và có hiệu suất cao;
  • Nhóm mục tiêu hoạt động và mục tiêu chiến lược, kế hoạch cũng như nhiệm vụ công tác mà đơn vị đạt được.

Nguồn: Tạp chí tài chính

Bình luận

zalo