• Tiếng Việt
  • English

Kiểm toán nội bộ

Kiểm toán nội bộ đã có lịch sử lâu đời trên thế giới. Sự phát triển của  nghề nghiệp kiểm toán nội bộ từ các nghiệp vụ đơn giản như kiểm tra, tính lại các con số sổ sách và thực tế đến kiểm tra sự tuân thủ và ngày nay kiểm toán nội bộ đã được đổi mới và điều chỉnh phù hợp với nhu cầu quản trị của tổ chức và thích ứng với môi trường hoạt động nhiều rủi ro. Kiểm toán nội bộ đã phát triển phương pháp tiếp cận trên cơ sở rủi ro và có tiếng nói đảm bảo độc lập, là nguồn tư vấn quan trọng của các cấp quản trị tổ chức. Sự ra đời của Viện Kiểm toán viên bội bộ (IIA) tại Mỹ năm 1941, đánh dấu tính chuyên nghiệp của nghề nghiệp kiểm toán nội bộ, và IIA đã có hơn 200.000 thành viên và là tổ chức duy nhất về kiểm toán nội bộ với quy mô toàn cầu. Ở Việt Nam, kiểm toán nội bộ đã được quy định rõ trong Luật kế toán và thông tư của Chính phủ hướng dẫn về kiểm toán nội bộ. Từ tháng 4 năm 2021, quy định bắt buộc hệ thống các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước sở hữu trên 50%, doanh nghiệp niêm yết phải tổ chức công tác kiểm toán nội bộ. PROATECO với đội ngũ chuyên gia được IIA cấp chứng chỉ nghề Kiểm toán nội bộ công chứng (CIA) có chiều sâu kinh nghiệm quản trị điều hành, trực tiếp chỉ đạo công tác kiểm toán nội bộ trong các tổ chức hàng đầu, đã xây dựng các gói giải pháp tư vấn và đào tạo hàng đầu giúp các tổ chức xây dựng chức năng kiểm toán nội bộ, đào tạo nhân sự thực làm phù hợp.

zalo