• Tiếng Việt

Kiểm toán nội bộ

Kiểm toán nội bộ đã có lịch sử lâu đời trên thế giới. Sự phát triển của  nghề nghiệp kiểm toán nội bộ từ các nghiệp vụ đơn giản như kiểm tra, tính lại các con số sổ sách và thực tế đến kiểm tra sự tuân thủ và ngày nay kiểm toán nội bộ đã được đổi mới và điều chỉnh phù hợp với nhu cầu quản trị của tổ chức và thích ứng với môi trường hoạt động nhiều rủi ro. Kiểm toán nội bộ đã phát triển phương pháp tiếp cận trên cơ sở rủi ro và có tiếng nói đảm bảo độc lập, là nguồn tư vấn quan trọng của các cấp quản trị tổ chức. Sự ra đời của Viện Kiểm toán viên bội bộ (IIA) tại Mỹ năm 1941, đánh dấu tính chuyên nghiệp của nghề nghiệp kiểm toán nội bộ, và IIA đã có hơn 200.000 thành viên và là tổ chức duy nhất về kiểm toán nội bộ với quy mô toàn cầu. Ở Việt Nam, kiểm toán nội bộ đã được quy định rõ trong Luật kế toán và thông tư của Chính phủ hướng dẫn về kiểm toán nội bộ. Từ tháng 4 năm 2021, quy định bắt buộc hệ thống các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước sở hữu trên 50%, doanh nghiệp niêm yết phải tổ chức công tác kiểm toán nội bộ. PROATECO với đội ngũ chuyên gia được IIA cấp chứng chỉ nghề Kiểm toán nội bộ công chứng (CIA) có chiều sâu kinh nghiệm quản trị điều hành, trực tiếp chỉ đạo công tác kiểm toán nội bộ trong các tổ chức hàng đầu, đã xây dựng Chương trình “Đào tạo nghề Kiểm toán nội bộ” giúp các tổ chức xây dựng chức năng kiểm toán nội bộ, đào tạo nhân sự thực làm phù hợp.

Chương trình gồm 4 Module và 19 bài học, cụ thể như sau:

* Module 1: Các yếu tố nền tảng của KTNB 

Bài 1: Tổng quan về KTNB

Bài 2: Tính độc lập và khách quan của KTNB

Bài 3: Năng lực chuyên môn và tính thận trọng của KTNB

Bài 4: Chương trình đảm bảo và nâng cao chất lượng KTNB

Bài 5: Quy chế KTNB

* Module 2: Phát triển kỹ năng nghề nghiệp KTNB

Bài 1: Tổ chức bộ máy KTNB

Bài 2: Xây dựng kế hoạch kiểm toán năm

Bài 3: Xây dựng kế hoạch một cuộc kiểm toán cụ thể

Bài 4 – Kiểm toán thực tế

Bài 5 – Lập báo cáo và kết luận kiểm toán

Bài 6 – Giám sát chất lượng cuộc kiểm toán

Bài 7 – Theo dõi hoạt động chỉnh sửa

* Module 3: Kiến thức thiết yếu của kiểm toán viên nội bộ

Bài 1: Quản trị chiến lược cơ bản

Bài 2: Quản trị rủi ro cơ bản

Bài 3: Hệ thống Kiểm soát nội bộ cơ bản

Bài 4: Quản trị tài chính và kế toán cơ bản

* Module 4: Thực hành kiểm toán nội bộ một số đối tượng kiểm toán điển hình

Tình huống 1: Kiểm toán về Công nghệ thông tin

Tình huống 2: Kiểm toán về Kế toán tài chính

Tình huống 3: Kiểm toán về Hoạt động Nhân sự

 

zalo