• Tiếng Việt

Kiểm toán độc lập có mục đích là gì? Giá trị của báo cáo kiểm toán?

02/11/2020 Proateco Tin tức,

Có nhiều người thắc mắc không hiểu kiểm toán độc lập có mục đích là gì và giá trị của kiểm toán này. Trong nội dung bài viết sau đây, Proateco sẽ cùng bạn đi tìm hiểu chi tiết câu trả lời.

"<yoastmark

Mục đích của kiểm toán độc lập?

  • Hoạt động của kiểm toán độc lập góp phần công khai và minh bạch các thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị được kiểm toán hay doanh nghiệp hoặc các tổ chức khác.
  • Làm lành mạnh môi trường đầu tư; thực hành tiết kiệm; chống lãng phí và tham nhũng
  • Phát hiện và ngăn chặn vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu lực và hiệu lực quản lý
  • Điều hành kinh tế, tài chính của Nhà nước cùng các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Giá trị của báo cáo kiểm toán

Thứ nhất:

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính đánh giá trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính. Phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành.

Thứ hai:

Báo cáo kiểm toán tuân thủ đánh giá phát luật, quy luật và quy chế, quy định trong quản lý, sử dụng tiền, tài sản và các nguồn lực khác của đơn vị được kiểm toán.

Thứ ba:

Báo cáo kiểm toán hoạt động đánh giá tính kinh  tế và hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tiền, tài sản, các nguồn lực khác của đơn vị được kiểm toán.

Thứ tư:

Báo cáo kiểm toán được sử dụng để:

  • Cổ đông, nhà đầu tư và các bên tham gia liên doanh, liên kết; khách hàng và tổ chức; cá nhân khác có quyền lợi trực tiếp hay liên quan đến đơn vị được kiểm toán xử lý các quan hệ về quyền lợi, nghĩa vụ;
  • Cơ quan nhà nước quản lý điều hành theo chức năng, nhiệm vụ được giao
  • Đơn vị được kiểm toán phát hiện, xử lý cũng như ngăn chặn kịp thời sai sót, yếu kém trong hoạt động của đơn vị.

Proateco đã tư vấn chi tiết mục đích của kiểm toán độc lập và giá trị của báo cáo. Hy vọng những thông tin sẽ giúp ích cho các bạn. Chúc bạn thành công.

zalo