• Tiếng Việt
  • English

Tìm hiểu khái niệm quản trị chiến lược cho tổ chức du lịch

23/09/2020 Proateco Tin tức,

Quản trị chiến lược cho tổ chức du lịch và quản trị chiến lược cho các ngành công nghiệp khác tương tự nhau. Điểm khác biệt cơ bản là sản phẩm và dịch vụ có những đặc điểm riêng, điều này có tác động ảnh hưởng đến chiến lược của tổ chức du lịch.

Du lịch là gì?

Tổ chức du lịch được xem là một tổ chức trung gian, doanh nghiệp thực hiện chức năng  tổ chức tham quan du lịch để:

  • Bán hay đại lý bán các dịch vụ du lịch cho các nhà cung cấp bao gồm: Cơ sở lưu trú, ăn uống, vận chuyển, tham quan và vui chơi giải trí.
  • Bán các dịch vụ do chính mình cung cấp: Hướng dẫn, dịch vụ vận chuyển và các thông tin về chuyến lữ hành bao gồm: khí hậu, đặc điểm dân cư, giá cả và mua sắm…

Quản trị chiến lược cho tổ chức du lịch

Quản trị chiến lược cho tổ chức du lịch và quản trị chiến lược cho các ngành công nghiệp khác tương tự nhau. Điểm khác biệt cơ bản là sản phẩm và dịch vụ có những đặc điểm riêng, điều này có tác động ảnh hưởng đến chiến lược của tổ chức du lịch.

Quản trị chiến lược cho tổ chức du lịch là một bộ phận các quyết định quản trị cũng như các hành động xác định hiệu quả của một tổ chức dựa trên các nguồn tài nguyên đặc thù của các ngành du lịch, các hành động liên tục, phân tích môi trường bên trong và bên ngoài, xây dựng chiến lược, thực thi chiến lược cùng đánh giá kiểm soát chiến lược, trong một hệ thống mở có thể kết hợp chặt chẽ với các nhóm liên quan các nguồn lực đầu vào.

 

Tìm hiểu khái niệm quản trị chiến lược cho tổ chức du lịch cũng nên hiểu theo một định nghĩa được sử dụng rộng rãi vì nó chỉ ra những điều tốt nhất mà các chiến lược có được “Chiến lược là sự xác định các mục tiêu và mục đích dài hạn của doanh nghiệp và sự chấp nhận chuỗi các hành động cũng như phân bổ nguồn lực cần thiết để thực hiện các mục tiêu này”. Quản trị chiến lược là một bộ phận các quyết định của quản trị cùng các hành động xác định hiệu suất dài hạn của doanh nghiệp.

Trong chiến lược có 3 thành phần cơ bản bao gồm: Mục đích dài hạn, phương thức hành động và cách phân bổ nguồn lực. Tầm nhìn là hình ảnh của tổ chức trong tương lai cũng là đích đến mà tổ chức mong muốn đạt tới. Sứ mạng là lý do tổ chức tồn tại.Tuyên bố sứ mạng dùng để nêu mục tiêu và giá trị của tổ chức đến các nhóm liên quan. Việc tuyên bố sứ mạng giúp phân biệt các tổ chức khác nhau. Khi xây dựng mục tiêu, tổ chức thường căn cứ vào mục tiêu của cổ đông và các bên liên quan. Các mục tiêu này là mục tiêu kinh tế, xã hội, tăng trưởng và lợi thế cạnh tranh. Các mục tiêu khi xây dựng cần đảm bảo giao tiếp đơn giản, thực tế, phù hợp với tổ chức, có thể đo lường rõ ràng.

Quản trị chiến lược cho tổ chức du lịch đóng vai trò vô cùng quan trọng, cần tìm hiểu chi tiết khái niệm cùng khía cạnh liên quan để nắm bắt và vận hành hiệu quả.

Bình luận

zalo