• Tiếng Việt

Tư vấn báo cáo kiểm toán nội bộ sau khi lập phải gửi cho ai?

14/10/2020 Proateco Tin tức,

“Báo cáo kiểm toán nội bộ sau khi lập phải gửi cho ai? Quy định về báo cáo kiểm toán nội bộ. Ai có thẩm quyền ban hành quy chế kiểm toán nội bộ?

tư vấn báo cáo kiểm toán

Ngày 22/01/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ.

Nghị định 05/2019/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2019 và quy định về công tác kiểm toán nội bộ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp.

Theo quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP thì các đơn vị sau đây phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ:

– Công ty niêm yết;

– Doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con;

– Doanh nghiệp nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con.

Trong đó, theo Luật Doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Như vậy: Căn cứ các quy định trên đây thì không phải mọi trường hợp doanh nghiệp là doanh nghiệp nhà nước thì bắt buộc phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ.

Mà chỉ các doanh nghiệp nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con thì mới bắt buộc phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP.

Các doanh nghiệp nhà nước không phải là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con thì pháp luật khuyến khích thực hiện công tác kiểm toán nội bộ nhưng không bắt buộc thực hiện.

Lưu ý: Các doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ có thể đi thuê tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện hoạt động kiểm toán theo quy định của pháp luật để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ.

Trường hợp doanh nghiệp đi thuê tổ chức kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ và các yêu cầu nhằm đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ.

Trên đây là quan điểm tư vấn của Proateco đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

Trân trọng!

 

zalo