• Tiếng Việt

Kiểm soát nội bộ

Có thể thấy kiểm soát nội bội có sự gắn kết chặt chẽ với quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ. Các yếu tố này góp phần nâng tầm và hoàn thiện hệ thống quản trị tổ chức. Để quản trị rủi ro tốt, hệ thống kiểm soát nội bộ phải được vừa thiết kế phù hợp và vận hành hiệu quả nhằm kiểm soát các rủi ro liên quan. Kiểm toán nội bộ đưa ra sự đảm bảo về hiệu quả và hiệu lực của hệ thống quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ, tư vấn cho cấp quản trị, điều hành trong các quyết định rủi ro, góp phần tạo giá trị gia tăng cho tổ chức. PROATECO cung cấp gói giải pháp xây dựng hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ theo các chuẩn mực tốt nhất và thông lệ quốc tế.

zalo